Online rezervace DPP1 Pravidla rezervací Jak se zarezervovat?
Kliknutím na rezervace  souhlasíte s jejich pravidly
Tento web se mi líbí
Lion Sport Mamiee
Platební šeky

 Přijímáme platební poukázky společností Sodexho, Accor Services, Chéque déjeuner.

 
                                                             

Zeptejte se svého zaměstnavatele!
Využijte sociální fondy zaměstnavatele! Naše služby mohou být fakturovány přímo jemu.


 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

DŮM PLNÝ POHYBU I., U Císačských lázní 352/19, TEPLICE

s účinností od 1.9.2015

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi provozovatelem Dům plný pohybu I.  a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele  těmto návštěvníkům**.

 1. Návštěvník  je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní provozovny nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor provozovny bez řádně zaplaceného vstupného. Návštěvník ma právo na náhradu vstupného, pokud nemůže čerpat služby z důvodu, které jsou na straně provozovatele. Náhrada vstupného se netýká případů: pokud došlo k indispozici na straně návštěvníka nebo z důvodu obecných událostí či vyšší moci.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho fitness centra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Dům plný pohybu I. žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví). Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitness centra.
 5. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit do šatních skříněk. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné věci odložené do skříněk v případě odcizení neručíme. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození fitnss vybavení a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru.
 7. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky fitnessu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.
 9. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 10. Ve fitnessu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 11. Osobám mladším 15-ti let je vstup do provozovny bez doprovodu zakázán. (mimo viz bod 12.)
 12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z posilovací plochy a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je pohyb osoby mladší 15-ti let po posilovně zakázán.
 13. Do prostor fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby posilovnu opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 15. Zakazuje se pod pokutou až 10 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů posilovny bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez vyjímky.
 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 17. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby posilovny, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby centra.
 18. Při registraci návštěvníka do PC systému, souhlasí návštěvník s tím, že mu budou posílány informující emaily týkající se se změnami provozu Dům plný pohybu I. Pokud návštěvník nesouhlasí s posíláním emailů, pošle email na info@dumplnypohybu.cz, že si nepřeje zasílat tyto emaily.

 

 

Dům Plný Pohybu

                                          

Zdravá záda                        DPP

Fitbox Těhulky  Facebook 
  AY Fly Training  Zumba Youtube
Dům Plný Pohybu I. Pole dance   Rezervační systém 
  U Císařských lázní 352/19 Vibrostation
Pobočky DPPI, DPPII
  415 01  Teplice Pilates

  tel.: 723 731 567      
        e-mail: info@dumplnypohybu.cz 
  Dům plný pohybu II.     web: www.dumplnypohybu.cz 
  Sportovní hala Teplice      
  Na Stínadlech 3280      
  41501 Teplice